PUTEREA CUVANTULUI LUI DUMNEZEU

PUTEREA CUVANTULUI LUI DUMNEZEU IN VIATA NOASTRA

 

Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate.(Ps 119:130)

El Îşi trimite poruncile pe pământ, Cuvântul Lui aleargă cu iuţeală mare..(Ps 147:15)

..iarba se usucă, floarea cade; dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac.(Isaia 40:8)

..tot aşa şi Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele.(Isaia 55:11)

Şi Domnul mi-a zis: ,Bine ai văzut; căci Eu veghez asupra Cuvântului Meu, ca să-l împlinesc.”(Ieremia 1:12)

“De aceea aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul oştirilor: ,Pentru că aţi zis lucrul acesta, iată, Cuvântul Meu îl fac foc în gura ta, şi poporul acesta lemne, ca să-i ardă focul acesta.(Ieremia 5:14)

Când am primit cuvintele Tale, le-am înghiţit; cuvintele Tale au fost bucuria şi veselia inimii mele, căci după Numele Tău sunt numit, Doamne, Dumnezeul oştirilor!(Ieremia 15:16)

Drept răspuns, Isus i-a zis: “Este scris: ,Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”(Matei 4:4,( Deut.8:3))

Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.(Matei 24:35)

Căci nici un cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere.(Luc.1:37)

Şi El a răspuns: “Ferice mai degrabă de cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu, şi-L păzesc!”(Luc 11:28)

La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.(Ioan 1:1)

Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl  (Ioan 1:14)

Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.(Ioan 17:17)

Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.(Rom.10:17)

Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.(Efes.6:17)

Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.(Col.3:16)

De aceea mulţumim fără încetare lui Dumnezeu că, atunci când aţi primit Cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-aţi primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci, aşa cum şi este în adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează şi în voi care credeţi.(1Tes.2:13)

Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii. (Evrei 4:12)

Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd.(Evrei 11:3)

Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri.(Iacov 1:22)

Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele Lui este: “Cuvântul lui Dumnezeu”.(Apoc.19:13)

 

INTELEPCIUNE

 

DUMNEZEU   NE-A  FACUT   CUNOSCUT   VOIA    LUI   PRIN   CUVINTUL  LUI  SI EL DORESTE  CA FIECARE CREDINCIOS     SA    INTELEAGA  CLAR   VOIA   LUI  DUMNEZEU  IN   FIECARE   SITUATIE.

De aceea şi noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi, şi să cerem să vă umpleţi de cunoştinţa voii Lui, în orice fel de înţelepciune şi pricepere duhovnicească;

pentru ca astfel să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca să-I fiţi plăcuţi în orice lucru: aducând roade în tot felul de fapte bune, şi crescând în cunoştinţa lui Dumnezeu:( Coloseni 1:9-10.)

Când se toceşte fierul, şi rămâne neascuţit, trebuie să-ţi îndoieşti puterile; de aceea la izbândă ajungi prin înţelepciune. (Eclesiastul 10:10)

Legea Domnului este desăvârşită, şi înviorează sufletul; mărturia Domnului este adevărată şi dă înţelepciune celui neştiutor.(Ps.19:7)

Gura mea va vorbi cuvinte înţelepte, şi inima mea are gânduri pline de judecată.(Ps.49:3)

Încrede-te în Domnul din toată inima ta, şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!
Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările.
Nu te socoti singur înţelept; teme-te de Domnul, şi abate-te de la rău!(Prv3:5-7)

Frica Domnului este începutul înţelepciunii; toţi cei ce o păzesc, au o minte sănătoasă, şi slava Lui ţine în veci.(Ps.111:10)

Poruncile Tale mă fac mai înţelept decât vrăjmaşii mei, căci totdeauna le am cu mine.(Ps.119:98)

Prin înţelepciune a întemeiat Domnul pământul, şi prin pricepere a întărit El cerurile;(Prv.3:19)

Pe buzele omului priceput se află înţelepciunea, dar nuiaua este pentru spatele celui fără minte.(Prv.10:13)

Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înţeleptul ascultă sfaturile.(Prv.12:15)

Învăţătura înţeleptului este un izvor de viaţă, ca să abată pe om din cursele morţii.(Prv.13:14)

Buzele înţelepţilor seamănă ştiinţa, dar inima celor nesocotiţi este stricată.(Prv15:7)

Cu cât mai mult face câştigarea înţelepciunii decât a aurului! Cu cât este mai de dorit câştigarea priceperii decât a argintului!(Prv.16:16)

Înţelepciunea este un izvor de viaţă pentru cine o are; dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor.(Prv.16:22)

Înţelepciunea face pe om răbdător, şi este o cinste pentru el să uite greşelile.(Prv.19:11)

Cumpără adevărul, şi nu-l vinde, înţelepciunea, învăţătura şi priceperea(Prv.23:23)

Prin înţelepciune se înalţă o casă, şi prin pricepere se întăreşte;(Prv.24:3)

Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înţelepciune va fi mântuit. –(Prv.28:26)

Căci El dă omului plăcut Lui înţelepciune, ştiinţă şi bucurie; dar celui păcătos îi dă grija să strângă şi s-adune, ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu! Şi aceasta este o deşertăciune şi goană după vânt.(Ecl.2:26)

Şi lucrul acesta vine de la Domnul oştirilor; minunat este planul Lui, şi mare este înţelepciunea Lui.”(Isaia 28:29)

El schimbă vremurile şi împrejurările; El răstoarnă şi pune pe împăraţi; El dă înţelepciune înţelepţilor şi pricepere celor pricepuţi!(Dan.2:21)

Iată, Eu vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor. Fiţi dar înţelepţi ca şerpii, şi fără răutate ca porumbeii.(Matei 10:16)

Şi Isus creştea în înţelepciune, în statură, şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.(Luc.2:52)

De aceea, fraţilor, alegeţi dintre voi şapte bărbaţi, vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta.(Fapte.6:3)

O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui, şi cât de neînţelese sunt căile Lui!(Rom.11:33)

…a lui Dumnezeu, care singur este înţelept, să fie slava, prin Isus Hristos, în vecii vecilor! Amin.(Rom.16:27)

De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia: nu cu înţelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică(1Cor.1:17)

Şi voi, prin El, sunteţi în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare(1Cor.1:30)

Noi propovăduim înţelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică şi ţinută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu, spre slava noastră, mai înainte de veci,(1Cor.2:7)

pe care l-a răspândit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi de pricepere.(Efes.1:8)

Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui(Efes.1:17)

…în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei.(Col.2:3)

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,(2Tim.3:16)

Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.(Iacov 1:5)

Înţelepciunea care vine de sus, este, întâi, curată, apoi paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică.(Iacov3:17)

Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la rândul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moşteni împreună cu voi harul vieţii, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre.(1Petru3:7)

Ei ziceau cu glas tare: “Vrednic este Mielul, care a fost înjunghiat, să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda!”(Apoc.5:12)

voi face după cuvântul tău. Îţi voi da o inimă înţeleaptă şi pricepută, aşa cum n-a fost nimeni înaintea ta şi nu se va scula nimeni niciodată ca tine.(1Imp.3:12)

 

VICTORIE – PESTE DUSMANI

Noi  avem  autoritate  peste  toate  puterile  demonice  prin  puterea  Lui Dumnezeu .El ne-a  dat  toate  armele  necesare  ca sa  biruim  si  sa  traim  in victorie.

 

Atunci se vor teme de Numele Domnului cei de la apus, şi de slava Lui cei de la răsăritul soarelui; când va năvăli vrăjmaşul ca un râu, Duhul Domnului îl va pune pe fugă.(Isaia 59:19)

Când pornea chivotul, Moise zicea: “Scoală-Te, Doamne, ca să se împrăştie vrăjmaşii Tăi, şi să fugă dinaintea Feţei Tale cei ce Te urăsc!”(Numeri 10:35)

Cinci din voi vor urmări o sută, şi o sută din voi vor urmări zece mii, şi vrăjmaşii voştri vor cădea ucişi de sabie înaintea voastră.(Lev. 26:8)

Caleb a potolit poporul, care cârtea împotriva lui Moise. El a zis: “Haidem să ne suim, şi să punem mâna pe ţară, căci vom fi biruitori!”(Num.13:30)

Domnul îţi va da biruinţă asupra vrăjmaşilor tăi care se vor ridica împotriva ta; pe un drum vor ieşi împotriva ta, dar pe şapte drumuri vor fugi dinaintea ta.(Deut.28:7)

Dar Domnul, Dumnezeul tău, le va da în mâna ta; şi le va pune cu totul pe fugă, până vor fi nimicite.(Deut.7:23)

Să le spună: “Ascultă, Israele! Voi astăzi sunteţi aproape de luptă împotriva vrăjmaşilor voştri. Să nu vi se tulbure inima, fiţi fără teamă, nu vă spăimântaţi, nu vă îngroziţi dinaintea lor.
Căci Domnul, Dumnezeul vostru, merge cu voi, ca să bată pe vrăjmaşii voştri, ca să vă mântuiască.(Deut.20:3,4)

…şi care mă face să scap de vrăjmaşii mei! Tu mă înalţi mai presus de potrivnicii mei, mă izbăveşti de omul asupritor.(2Sam.22:49)

Acum Domnul, Dumnezeul meu, mi-a dat odihnă din toate părţile; nu mai am nici potrivnic, nici nenorociri!(1Imp.5:4)

Nu veţi avea de luptat în lupta aceasta: aşezaţi-vă, staţi acolo, şi veţi vedea izbăvirea pe care v-o va da Domnul. Iuda şi Ierusalim, nu vă temeţi şi nu vă spăimântaţi; mâine, ieşiţi-le înainte, şi Domnul va fi cu voi!”(2Cron.20:17)

Toţi oamenii din Iuda şi din Ierusalim, în frunte cu Iosafat, au plecat veseli şi s-au întors la Ierusalim, căci Domnul îi umpluse de bucurie, izbăvindu-i de vrăjmaşii lor.(2Cron.20:27)

Cu el este un braţ de carne, dar cu noi este Domnul, Dumnezeul nostru, care ne va ajuta şi va lupta pentru noi.” Poporul a avut încredere în cuvintele lui Ezechia, împăratul lui Iuda.(2Cron.32:8)

M-am uitat, şi sculându-mă, am zis mai marilor, dregătorilor şi celuilalt popor: “Nu vă temeţi de ei! Aduceţi-vă aminte de Domnul cel mare şi înfricoşat, şi luptaţi pentru fraţii voştri, pentru fiii voştri şi fetele voastre, pentru nevestele voastre, şi pentru casele voastre!”(Neem.4:14)

În luna a douăsprezecea, adică luna Adar, în a treisprezecea zi a lunii, ziua în care avea să se aducă la îndeplinire porunca şi hotărârea împăratului, şi când vrăjmaşii Iudeilor nădăjduiseră să stăpânească peste ei, s-a întâmplat tocmai dimpotrivă, că Iudeii au stăpânit asupra vrăjmaşilor lor.(Estera 9:1)

Tu îmi întinzi masa în faţa potrivnicilor mei; îmi ungi capul cu untdelemn, şi paharul meu este plin de dă peste el.(Ps.23:5)

În Tine, Dumnezeule, mă încred: să nu fiu dat de ruşine, ca să nu se bucure vrăjmaşii mei de mine!(Ps.25:2)

Când înaintează cei răi împotriva mea, ca să-mi mănânce carnea, tocmai ei – prigonitorii şi vrăjmaşii mei – se clatină şi cad.
Chiar o oştire de ar tăbărî împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aş fi.
Un lucru cer de la Domnul, şi-l doresc fierbinte: aş vrea să locuiesc toată viaţa mea în Casa Domnului, ca să privesc frumuseţea Domnului, şi să mă minunez de Templul Lui.
Căci El mă va ocroti în coliba Lui, în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperişul cortului Lui, şi mă va înălţa pe o stâncă.
Iată că mi se şi înalţă capul peste vrăjmaşii mei, care mă înconjoară: voi aduce jertfe în cortul Lui în sunetul trâmbiţei, voi cânta şi voi lăuda pe Domnul.(Ps.27:2-6)

Prin aceasta voi cunoaşte că mă iubeşti, dacă nu mă va birui vrăjmaşul meu.(Ps.41:11)

Cu Dumnezeu vom face isprăvi mari, şi El va zdrobi pe vrăjmaşii noştri.(Ps.60:12)

Când umblu în mijlocul strâmtorării, Tu mă înviorezi, Îţi întinzi mâna spre mânia vrăjmaşilor mei, şi dreapta Ta mă mântuieşte.(Ps.138:7)

Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor, care nu lipseşte niciodată în nevoi.(Ps.46:1)

…m-a izbăvit de potrivnicul meu cel puternic, de vrăjmaşii mei, care erau mai tari decât mine.
Ei năvăliseră deodată peste mine în ziua strâmtorării mele; dar Domnul a fost sprijinul meu.(Ps.18:17-18)

Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar şi pe vrăjmaşii lui. (Prvb.16:7)

Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere; şi pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta, o vei osândi. Aceasta este moştenirea robilor Domnului, aşa este mântuirea care le vine de la Mine, zice Domnul.”(Isaia 54:17)

Ei vor lupta împotriva ta, dar nu te vor birui; căci Eu sunt cu tine, ca să te scap, zice Domnul.”(Ieremia 1:19)

Totuşi, toţi cei ce te mănâncă vor fi mâncaţi, şi toţi vrăjmaşii tăi, toţi, vor merge în robie; cei ce te jefuiesc vor fi jefuiţi, şi voi da pradă pe toţi cei ce te prădează.(Ieremia 30:16)

Iată că v-am dat putere să călcaţi peste şerpi şi peste scorpii, şi peste toată puterea vrăjmaşului: şi nimic nu vă va putea vătăma.(Luc.10:19)

Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi! Amin.(Rom.16:20)

Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos!(1Cor.15:57)

Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia sau sabia?
După cum este scris: “Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca nişte oi de tăiat.”
Totuşi în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.(Rom.8:35-37)

Pot totul în Hristos, care mă întăreşte.(Filipeni 4:13)

Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă.(2Tim.1:7)

Voi, copilaşilor, sunteţi din Dumnezeu; şi i-aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi, este mai mare decât cel ce este în lume.(1Ioan 4:4)

pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruieşte lumea; şi ceea ce câştigă biruinţă asupra lumii, este credinţa noastră.(1Ioan 5:4)

Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă în Hristos, şi care răspândeşte prin noi în orice loc mireasma cunoştinţei Lui.(2Corint.2:14)

Scapă-mă de vrăjmaşii mei, Doamne, căci la Tine caut adăpost.(Ps.143:9)

Vrăjmaşii mei dau înapoi, în ziua când Te strig: ştiu că Dumnezeu este de partea mea.(Ps.56:9)

Cu Tine doborâm pe vrăjmaşii noştri, cu Numele Tău zdrobim pe potrivnicii noştri.(Ps.44:5)

…că, după ce ne va izbăvi din mâna vrăjmaşilor noştri, ne va îngădui să-I slujim fără frică,(Luca 1:74)

 

 

VINDECARE

 

ESTE VOIA LUI DUMNEZEU SA NE VINDECE  TRUPUL DE BOLI SI SA NE ELIBEREZE DE ORCE DUHURI DE INFIRMITATE.  CUVANTUL  LUI SUB  UNGEREA    DUHULUI  SFANT SI CREDINTA NOASTRA ,NE ADUCE ELIBERARE  SI  SANATATE.

El a zis: “Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui, şi dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu nici una din bolile cu care am lovit pe Egipteni; căci Eu sunt Domnul, care te vindecă.”(Exod.15:26)

Voi să slujiţi Domnului, Dumnezeului vostru, şi El vă va binecuvânta pâinea şi apele, şi voi depărta boala din mijlocul tău.(Exod.23:25)

“Întoarce-te şi spune lui Ezechia, căpetenia poporului Meu: ,Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul tatălui tău David: ,Ţi-am auzit rugăciunea, şi ţi-am văzut lacrimile. Iată că te voi face sănătos; a treia zi, te vei sui la Casa Domnului.(2Imparati 20:5)

Domnul a ascultat pe Ezechia, şi a iertat poporul.(2Cronici 30:20)

Doamne, Dumnezeule, eu am strigat către Tine, şi Tu m-ai vindecat.(Ps.30:2)

Nu voi muri, ci voi trăi, şi voi povesti lucrările Domnului.(Ps.118:17)

Domnul îl sprijineşte, când este pe patul de suferinţă: îi uşurezi durerile în toate bolile lui.(Ps.41:3)

…a trimis Cuvântul Său şi i-a tămăduit, şi i-a scăpat de groapă.(Ps.107:20)

Binecuvântează, suflete, pe Domnul, şi nu uita nici una din binefacerile Lui!
El îţi iartă toate fărădelegile tale El îţi vindecă toate bolile tale;
El îţi izbăveşte viaţa din groapă, El te încununează cu bunătate şi îndurare;(Ps.103:2-4)

Astfel, Domnul va lovi pe Egipteni, îi va lovi, dar îi va tămădui. Ei se vor întoarce la Domnul, care-i va asculta, şi-i va vindeca.(Isaia 19:22)

Şi lumina lunii va fi ca lumina soarelui, iar lumina soarelui va fi de şapte ori mai mare (ca lumina a şapte zile); când va lega Domnul vânătăile poporului Său, şi va tămădui rana loviturilor lui.”(Isaia 30:26)

Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi..(Isaia 53:5)

Atunci lumina ta va răsări ca zorile, şi vindecarea ta va încolţi repede; neprihănirea ta îţi va merge înainte, şi slava Domnului te va însoţi.(Isaia58:8)

Vindecă-mă, Tu, Doamne, şi voi fi vindecat; mântuieşte-mă Tu, şi voi fi mântuit; căci Tu eşti slava mea!(Ieremia 17:14)

Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău.(3Ioan 1:2)

“Veniţi, să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfâşiat, dar tot El ne va vindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile.(Osea 6:1)

Fiarele plugurilor voastre prefaceţi-le în săbii, şi cosoarele în suliţe! Cel slab să zică: “Sunt tare!”(Ioel 3:10)

Dar pentru voi, care vă temeţi de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii, şi tămăduirea va fi sub aripile Lui; veţi ieşi, şi veţi sări ca viţeii din grajd.(Maleahi 4:2)

“Doamne”, a răspuns sutaşul, “nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu; ci zi numai un cuvânt, şi robul meu va fi tămăduit.(Matei8:8)

…şi întinde-Ţi mâna, ca să se facă tămăduiri, minuni şi semne prin Numele Robului Tău celui Sfânt, Isus.”(Fapte 4:30)

cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine, şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul; căci Dumnezeu era cu El.(Fapte10:38,Evrei 13:8)

 

Reclame

BINECUVANTAT SA FIE DUMNEZEU

Viata aceasta este plina de surprize, de necazuri si de bucurii.
In timp ce unii se bucura si se veselesc, altii plang si se chinuiesc…
in timp ce unii se bucura asa de mult de nasterea unui prunc de mult asteptat, altii plang cu amar de pierderea persoanei cele dragi,
caruia i s-a terminat firul vietii…
In timp ce unii se desfata la caldura si in belsug de mancaruri si cadouri,
altii tremura de frig si nici nu au nici ce manca…
In timp ce o casa e plina de veselia copiilor, altele plang de singuratate ca nu au nici un copil…
In timp ce unele familii sunt asa de mandre de implinirea copiiilor lor,
altele plang in disperare de ratacirea si rebeliunea copiilor lor…
…Si lista continua…
Oare de ce asa?
Dumnezeu le cunoaste pe toate…
Ce sa facem in astfel de situatii ?
Caci fiecaruia ii vine randul si sa se bucure si sa planga…
Ceea ce eu am primit de la Domnul, in orice circumstanta cat de grea sau minunata ar fi ea, este sa BINECUVANTAM NUMELE DOMNULUI.
„Sculati-va si BINECUVANTATI pe Domnul Dumnezeul vostru, din vesnicie in vesnicie!
„BINECUVANTAT sa fie NUMELE TAU CEL SLAVIT care-i mai presus de orice BINECUVANTARE si orice lauda…”(Neemia 9;5)
De aceea sa fim cu ochii si inima mereu indreptata inspre Domnul nostru Isus si sa-l Binecuvantam in orice vreme si sa ne gandim la EL.
Sarbatorile aproape au trecut…cu ce am ramas ???
Sa ne pregatim pentru NOUL AN, intr-un DUH de lauda si multumire, care-L BINECUVINTEAZA pe Dumnezeu, care-L cauta din toata inima si-L iubeste.

SEZONUL BUCURIEI

Am intrat cu totii intr-un nou SEZON, si vedem pretutindeni luminite, brazi, cadouri, zapada si multe lucruri de care ne bucuram intr-un fel sau altul.
DAR care este cea mai mare bucurie pt TINE acum ?
Bucuria sarbatorii divine, a nasterii MANUITORULUI nostru, ar trebui sa ne bucure cel mai mult.
Dar, ce este cu adevarat in inimile noastre, dincolo de aceste sarbatori ?
Ce taina ascunde inima noastra ?
Ce durere, ce neamplinire ne apasa ?
Cine ne-a intunecat cerul vietii noastre, incat sa nu ne putem bucura de frumusetea acestui ADEVAR, care a venit sa ne Mantuiasca ?
La ce ne concentram cel mai mult in acest SEZON ?
LA CE NE CONCENTRAM, IMPUTERNICIM, sau
LA CE NE GANDIM, DEVENIM, sau
Ce dorim, vom avea, daca credem si cerem cu credinta.
Acum, ca sa scapam de atatea ingrijorari si nemultumiri, si intrebari care ne fura BUCURIA acestui SEZON,
HADETI sa facem ceva nou, ceva deosebit care nu am mai facut niciodata in viata noastra.
Ce anume ?
Fiecare sa ceara de la Domnul;
„CE AI FACE TU DOAMNE IN LOCUL MEU ACUM ???”
Si Domnul Isus, ne spune;
„FACETI CEEA CE AM FACUT SI EU;
AM IUBIT FARA CONDITII,
M-AM JERTFIT DIN DRAGOSTE,
AM DAT TOTUL DIN INIMA SI DRAGOSTE,
AM AVUT MILA SI COMPASIUNE PT TOTI NECAJITII,
AM MANGHIAT PE CEI INTRISTATI,
AM PLANS CU CEI CE PLANGEAU,
M-AM BUCURAT CU CEI SE BUCURA,
DU-TE SI FA SI TU LA FEL…”
Am intrat in SEZONUL DRAGOSTEI, sa IUBIM, fara conditii.
Haideti sa facem din aceasta,TINTA vietii noastre,
SA IUBIM fara rezerve,
SA NE JERTFIM pt altii,
SA DARUIM NECONDITIONAT,
SA MERGEM INCA O MILA, de dragul Domnului,etc, etc, etc.
Aceasta inseamna o viata ATINSA de Dumnezeu,care face o MARE DIFERENTA.
Crezi ca pierdem ceva, daca facem asa ???
NICIODATA !!!
Dincontra, vom merge din treapta in treapta pana in varful cel mai sus.

ASTAZI OMENIREA ARE NEVOIE ACUTA DE DRAGOSTEA DIVINA.
TREZIREA vine cand noi MURIM fata de EUL nostru si invatam de la Mantuitorul nostru SA NE JERTFIM, SI SA IUBIM ca MANTUITORUL nostru.
Sa cerem ACEST FOC AL IUBIRII DIVINE, caci iarna e grea si putem ” ingheta”…

Vei fi ca o gradina bine udata

Citind la Isaia 58, vedem cateva conditii pe care ni le cere Domnul si apoi beneficiile ascultarii. Am scris aici doar cateva din aceste beneficii.
Ati vazut vreodata o gradina bine udata ?(v11)
Intr-o astfel de gradina, atat florile ,legumele si fructele sunt frumoase, coapte,roditoare si te bucuri sa viziteze sau sa lucrezi intr-o astfel de gradina.
Noi trebuie sa fim ca o gradina…cand cineva are nevoie de o roada, o gasesc la noi. Daca cineva are nevoie de o mangaiere, de rugaciune, de ajutor material sau spiritual,totul se gasesta la noi. Caci Domnul Isus locuieste in noi si de aceea gradina aceasta aduce multa roada.
“O, ALELUIA ! Ce comparatie placuta si de dorit ne-ai facut Tu aici Domnul nostru cel Atotputernic !! Ajuta-ne te rugam ,Tu GRADINARULE suprem, ca sa rodim si sa fim folositori imparatiei Tale.
Curateste-ne Doamne, altoieste-ne Doamne, uda-ne Doamne, ca la randul nostru sa udam si noi pe altii…
Iti multumim ca vom fii o gradina bine udata care rodeste in orice vreme, Amin!”
*CA UN IZVOR ALE CARUI APE NU SEACA.(v 11)
Noi stim caci izvorul vietii noastre este Domnul Isus. Din El ne adapam zilnic, din Cuvantul Sau, vesnic, bogat si adevarat.
El este pentru noi un IZVOR de pace si de iertare, un IZVOR adanc de iubire si de har.Si pentru ca El locuieste in noi, prin Cuvantul Sau ,noi suntem la randul nostru, un IZVOR, care nu seaca. Cum sa sece, daca-I Isus ?El este infinit, nelimitat si intotdeauna roditor.

Ce face IZVORUL ? El aduce VIATA de jur imprejurul lui. Toata natura se invioreaza, aduc roade si toti se bucura. Cei insetati vin la IZVOR sa bea, ca sa-si potoleasca setea. Apoi folosim apa pentru spalare ,curatire, inviorare. Oare vrem noi sa fim ca un IZVOR ale carui ape nu seaca ???
“Caci la Tine este IZVORUL vietii.”(Ps.36;9)
“Frica de Domnul este un IZVOR de viata (Prov.14;27)
“Oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu,in veac nu-I va fi sete;ba inca apa pe care i-o voi da Eu, se va preface in el intr-un IZVOR de apa care va tasni in viata vesnica.(Ioan 4;14)
“O, IZVORUL vietii noastre, cat insetam dupa Tine ca sa ne dai din Tine ,ca la randul nostru sa devenim si noi un IZVOR de viata pentru toti din jurul nostru.
Este atata pustiu in jurul nostru Doamne, si nu sunt IZVOARE curate ca sa tasneasca in viata vesnica. Te rugam pe Tine IZVORUL vietii ,sa torni din Tine in noi ca sa tasnim si sa aducem viata, inviorare si sa udam si noi pe altii.
Te rugam cu ardoare Tata ceresc in Numele care-I mai presus de orice nume, in Numele Celui mai Maret Imparat al Imparatilor si Domn al Domnilor ISUS HRISTOS ,AJUTA-NE !AMIN!
A TA SA FIE TOATA GLORIA SI SLAVA SI PUTEREA SI TARIA SI MARETIA IN VECI AMIN !

Legea multiplicarii

Asa cum am scris, vreau sa-l laud pe DomnulIsus cu o experienta despre acest subiect, ca sa ne intareasca in credinta.
Anul trecut, Domnul mi-a vorbit din nou ca sa ne pregatim sa plecam in misiune.
Si i-am spus Domnului caci avem nevoie de bani. Atunci Domnul imi spune ;
” La sfarsitul lui aprilie vei primii bani…” (eram in martie)
Dar pe 25 aprilie, in timp ce spalam vasele, Domnul imi spune sa ma duc pe internet si sa cumpar biletele de avion…”Dar de unde bani ?”am intrebat eu. Atunci Domnul imi spune sa merg prin CREDINTA.
Ascultarea este atat de importanta, chiar daca nu intelegi.
M-am dus imediat sa caut bilete, si ce credeti? Am gasit bilete asa de ieftine, cum nu am gasit pana atunci (1060$) ceea ce alta data am gasit intre 1300-1900$.
Ce mare Dumnezeu avem, care stie toate lucrurile,SLAVA LUI IN VECI !
Acum, asteptam sfarsitul lunii, dupa Cuvantul Domnului.
A sosit 30 aprilie…Eram asa de bucuroasa si nerabdatoare sa vad CUM raspunde Domnul meu Isus.
La ora 10 dimineata, cineva bate la usa. Eu plina de bucurie am zis;
„Am stiut eu Doamne ca nu ma lasi si ca esti CREDINCIOS „.
Cand am deschis usa, era o vaduva (care era din grupul meu de rugaciune de la scoala crestina ) si imi intinde 20$ din partea Domnului…Si a plecat imediat…
Cand am vazut 20$, era sa cad…si am simtit o avalansa din partea celui rau ,care venea cu ;dezamagire, necredinta, indoiala, frustrare, etc.
Dar in acelasi timp DUHUL LUI HRISTOS a biruit.Am simtit o bucurie de nedescris, si o lumina cereasca, care imediat a alungat toata negura celui rau.
Caci imi ziceam; „Doamne, 20$ imi trimeti Tu mie ? Ce sa fac cu 20$? Doamne unde-i fagaduinta Ta ???Tu stii de cate mii de $ avem noi nevoie…
Dar Duhul Domnului, nu m-a mai lasat sa ma napadeasca astfel de ganduri, si am inceput sa-L LAUD pe Domnul . Dintr-o data a venit REVELATIA.
„Stiu acum Domnul meu, am inteles. Tu mi-ai trimes o SAMANTA, pe care eu trebuie s-o seman , ca Tu s-o INMULTESTI…ALELUIA !”
Am pus banii pe biblie si cu o MARE BUCURIE LAUNTRICA am inceput sa-l laud pe Dumnezeu si in acelasi timp am cerut MULTIPLICARE DE MII DE ORI.
Cred ca o ora am stat in aceasta bucurie si INCREDINTARE ca Domnul va face MINUNI.
Dupa 2 saptamani, gasim sub presul de la usa afara, un plic cu 2mii de $ in care scria ;” SAMANTA PT ROMANIA „. Nu va pot explica bucuria. Dar de ce a fost scris;”SAMANTA ?”m-am intrebat. Domnul da samanta semanatorului ca sa semene mai mult.(Caci cei 20 $ i-am „semanat” adica i-am dat la biserica.)
Atunci am inteles PRINCIPIUL SAMANATULUI. Am luat inca 200$ si am „semanat in alte parti pt LUCRAREA DOMNULUI (NU LA SARACI).Specific acest lucru, caci e DIFERIT. Domnul ne porunceste sa daruim la saraci mereu. Dar cand e vorba de „SEMANAT” este atunci cand e vorba de LUCRAREA DOMNULUI, adica in biserici, persoane, misiuni, misionari, care sunt de la Domnul pt lucrarea Lui, pt vestirea Cuvantului si de unde Dumnezeu PRIMESTE MULTA LAUDA in urma lucrarii lor.(suflete se pocaiesc,sunt videcate, eliberate, intarite ,incurajate, etc.)Si Domnul va TRIMETE RASPLATA;30,60,100, depinde cum a fost „pamantul „.
Ce credeti ? Dumnezeu a INMULTIT apoi si celelalte seminta de MII DE ORI ,SLAVIT SA FIE NUMELE LUI SI CREDINCIOSIA LUI.Am vazut Mana Lui ,mai ales caci a fost pt LUCRAREA LUI, nu neaparat pt nevoi personale. Si la acestea Domnul raspunde.
Dar trebuie sa INVATAM INTAI SA DARUIM CA APOI SA PRIMIM.
Cine da cu bucurie pe acela DOMNUL IL IUBESTE.
Domnul sa ne ajute sa ascultam ,caci tot noi suntem BINECUVANTATI.

Nu uita niciuna din binecuvantarile Domnului!!!

Dumnezeu ne indeamna mereu sa povestim, sa trambitam, sa spunem LUCRARILE , MINUNILE Sale, ca EL sa fie GLORIFICAT, si totodata sa fie pt intarirea noastra, ca sa nu cadem ,ci sa ne INCREDEM in EL.
Psalmul 103, ne indeamna sa-L binecuvantam pe Domnul si sa NU uitam nici una din binefacerile Lui.
Nu-i asa, caci UITAM ???
De ce ne cere Domnul sa-L binecuvantam pt ORICE BINEFACERE si sa NU le UITAM ???
Ca sa ne tina TARI in CREDINTA si sa nu alunecam in dezamagire cand vin incercarile vietii.
Cu alte cuvinte, „adu-ti aminte, caci EU te-am scapat atunci, si TOT EU te voi ajuta si acum.”
In Vechiul Testament,Domnul le-a poruncit sa ridice un stalp de aducere aminte, sau un altar, si acolo sa i se aduca jertfe.
De cate ori Domnul ne-a chemat in lucrare, in misiune, niciodata NU am avut bani, nici macar pt bilete de avion plus pt toate cheltuielile de aici si de acolo pt 2-3 luni.GLORI DOMNULUI ISUS !
Merita sa-l laudati impreuna cu mine, caci e VREDNIC si MINUNAT.
Dar, cand AUZI VOCEA Domnului, trebuie sa o CREZI si sa actionezi, caci altfel n-o sa vezi nimic.
Domnul mi-a spus sa cumpar biletele de avion PRIN CREDINTA…Vantul incepea sa bata, si imi ziceam ;”daca nu vom primi nici un ban…daca…daca…”
Atunci cu Puterea Cuvantului, l-am scos pe DACA din vocabular.
Cand Domnul vorbeste ,tot EL poate sa si implineasca, daca CREDEM. Si am cumparat cu card biletele, prin credinta…
Domnul si-a aratat CREDINCIOSIA dupa 2 luni…In acest timp, furtuna batea tare, DAR VOCEA DOMNULUI rasuna mai tare si SFARAMA indoiala si necredinta.
Urmatorul an, la fel, oftam si ziceam ;”DE UNDE ATATIA BANI??”
Si din nou Domnul imi spunea :
„Adu-ti aminte, anul trecut, cine ti-a purtat de grija ?
Cum ti-am vorbit, si tot EU am implinit? chiar daca, de fiecare data am lucrat diferit si prin diferite persoane ?”
Atunci trebuia sa PASESC PE APE ca Petru ,dar sa nu cumva sa ma uit la valuri, caci ma scufundam.
Si am vazut MANA Domnului la lucru care ne-a uimit, caci cand e VOIA LUI si noi pasim prin CREDINTA nimeni si nimic nu va putea sa stea impotriva VOCII DOMNULUI si a planului Sau.
Acum, tu in ce impas esti ?Care este incercarea ta?
Stai in partasie cu Domnul ca sa AUZI VOCEA LUI, apoi INCREDE-TE, caci EL NU MINTE,
EL E CREDINCIOS CUVANTULUI SAU,
SI VA DUCE LA INDEPLINIRE TOATA VOIA SA PT CA TE IUBESTE.
Icepe sa-i Multumesti mai dinainte pt ceea ce EL va face.